Denna sida
 http://plusminus.adante.se/virvlare-endotoxin.htm
är en undersida till
http://plusminus.adante.se


LIPOPOLYSACKARID ENDOTOXIN

Biologiska undersökningar av behandling av vatten
med Plus & Minusvirvlaren.

Ett utredningsuppdrag genom Kunskapsbron vid Högskolan Kristianstad.

Heléne Annadotter
Adj. Vattenvård
Institutionen Vattenvård
Högskolan Kristianstad

Nedan endast utdrag ur rapporten:
----------

2.2  Lipopolysackarid endotoxin

Vattenprover togs i Vittsjön och Hammarsjön via nedsänkning av syradiskad polyetenflaska. På samma sätt togs lakvatten i ett dike vid Vittsjö nedlagda soptipp. Kommunalt vatten, från Vittsjö och Kristianstad, samt vatten från Värmeverket i Hässleholm, togs ur kran och förvarades i polyetenflaskor före virvling.

2 ml vatten togs ut från de sex olika vattenproven innan någon virvling skedde. De överfördes till endotoxinfria provrör och togs ut ur laboratoriet innan virvling skedde. Därefter virvlades de sex vattenproven och ånyo togs vatten för LPS-analys.

Analys av LPS skedde med Limulus-test vid ett ackrediterat laboratorium, Bakterologiska laboratoriet vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, vid två olika tillfällen. Det ovirvlade vattnet sändes först för analys. Först när de ovirvlade proven hade analyserats skickades de virvlade till samma laboratorium för analys.  (Kommentar Jordstrålningscentrum/Per-Uno Fransson: Detta gjorde man antagligen på grund av att det visat sig att det "2-poliga" virvlade vattnet lätt "smittar" sin positiva energi...)

-----------

3.2  Lipopolysackarid endotoxin

Lipopolysackarid endotoxin minskade i samtliga fall (Tabell 2).

Störst minskning skedde i fjärrvärmevattnet där LPS minskade till 1/675. Den lägsta reduktionen uppmättes i Hammarsjön som minskade till 1/3.

Tabell 2. Lipopolysackarid endotoxin (eu/ml) före och efter virvling.
Provvatten Före virvling Efter virvling Förändring,
minskning till
Fjärrvärmevatten 54 0,08 1/675
Lakvatten 90 24 ca 1/4
Vittsjön 23 5,5 drygt 1/4
Hammarsjön 32 13 ca 1/3
Vittsjö kranvatten 11 0,36 1/30
Kristianstad kranvatten 0,2 <0,03 minst 1/6

-------------

Vi uppmätte en generell och stark minskning till 1/3 och 1/675. Detta är ett anmärkningsvärt resultat som vi i dagsläget inte kan förklara. Lipopolysackarid endotoxin är ett biologiskt gift som bildas i cellväggarna hos gram-negativa bakterier och blågröna alger. De förekommer i organiskt damm och kan ge symtom som feber och luftvägsirritation vid inandning. Förekommande i kranvatten misstänks det även kunna ge symtom som hudirritationer. Det skulle i så fall vara en av förklaringarna till varför vissa människor som satt in virvlare upplever att huven inte känns lika irriterad som vid dusch i ovirvlat vatten. Halterna av lipopolysackarid endotoxin varierar dock starkt mellan olika platser och även under olika tider på året.

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

Åter till "virvlar"-sidan